Uke (torjunta)

 • Chudan soto uke, kiba-dachi
 • Chudan uchi uke, kiba-dachi
 • Jodan uke, kiba-dachi
 • Gedan barai, kiba-dachi

Geri (potku)

 • Maegeri chudan
 • Mawashigeri chudan
 • Surikomi sokuto chudan

Zuki (lyönti)

 • Junzuki no zukkomi
 • Gyakuzuki no zukkomi

RENRAKU WAZA (yhdistelmätekniikka)

 • Mawashigeri chudan – gyakuzuki chudan
 • Maegeri chudan – sokuto fumikomi – gyakuzuki yodan

 

Ippon Kumite (yhden askeleen ottelu)

Kata