Kihon

  • Junzuki, Gyakuzuki
  • Kette Junzuki, Kette Gyakuzuki
  • Junzuki no Tsukkomi, Gyakuzuki no Tsukkomi
  • Kette Junzuki no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi

Kata (2 kpl)

  • Seishan
  • Chinto

Kihon kumite (2 kpl)

  • Ipponme (nro 1)
  • Yohonme (nro 4)

Ji yu kumite