Uke

Suoritetaan otteluasennosta askeleella taaksepäin, väistäen hyökkäyslinjalta

 • Uchi uke – gyakuzuki
 • Gedan barai – gyakuzuki
 • Shuto uke – gyakuzuki

Geri

 • Surikomi sokuto chudan
 • Ushirogeri chudan
 • Uramawashigeri chudan

 

Zuki

 • Kette junzuki no tsukkomi
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi
 • Nagashizuki, shizentai-dachi
 • Uraken, shizentai-dachi

Renraku waza

 • Gedan barai – mawashigeri jodan – gyakuzuki chudan
 • Surikomi sokuto chudan – ushirogeri chudan – uraken jodan
 • Gyakuzuki jodan – surikomi mawashigeri jodan – soto uke chudan – tobikomizuki jodan – gyakuzuki chudan

Ippon Kumite

 • Chudan uke ipponme, nihonme (1. – 2.)
 • Jodan uke ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme (1. – 4.)
 • Chudan maegeri uke ipponme, nihonme, sanbonme, yohonme, gohonme, ropponme (1. – 6.)

Ohyo kumite

Kata

Ji yu kumite