Kihon

  • Junzuki, Gyakuzuki
  • Kette Junzuki, Kette Gyakuzuki
  • Junzuki no Tsukkomi, Gyakuzuki no Tsukkomi
  • Kette Junzuki no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi

Kata (2 kpl)

  • Pinan Godan
  • Naihanchi

Kihon kumitet (2 kpl)

  • Ipponme (nro 1)
  • Sanbonme (nro 3)

Ji yu kumite